Ýylan ýyly

           Ýylan ýylynda dogulan adamlar nähili häsiýetleri bilen tapawutlanýarlar?      Gündogarda ýylan akyllylygyň nyşany hasaplanýar. Ýylan ýylynda dogulanlar ýiti akyllylygy we… Подробнее »Ýylan ýyly

  Luw ýyly

   LUW ýylynda dogulan adamlar nähili bolýarlar? Luw ýylynda dogulan adamlaryň jany örän sagat bolýar, olar gujur-gaýratly, sapýürek, ikiýüzlilik etmeýär, geçirimli. Bu adamlar ynanjaň we dogruçyl,… Подробнее »Luw ýyly

   Towşan ýyly

    Towşan ýylynda doglulanalar örän özboluşly, ukyply, hem-de gedemiräk adamlardyr. Olar salykatly, ak göwün we hoşgylaw. Her bir zada oňat düşünýär, hemmeler öňa haýran galýar hem-de… Подробнее »Towşan ýyly

    Bars ýyly

     Bars ýyly dogulan adamlar duýgur, ganygyzma, tertipsizräk bolýar. Olar özünden ulylar ýa-da ýolbaşçylar bilen köp gapma-garşylyga gidýärler. Bu ýagdaýa garamazdan hormatlanýarlar, sylanýarlar. Möhüm karara gelmeli… Подробнее »Bars ýyly

     Sygyr ýyly

      Bu ýylda dogulan adamlar sabyr-takatly we az gepli bolýar. Özlerem ynama makul hasaplanýar, daş görnüşi salykatly, özüne çekiji. Kähalat birden gahary joşup, gyzmalyk hem ediberýärler,… Подробнее »Sygyr ýyly

      Syçan ýyly

       Geliň indi 12 müçä girýän ýyllara ady dakylan haýwanlara, şoňa görä-de adamlara-da mahsus hasaplanan häsiýetleri deňeşdirip göreliň. Yryma görä, syçan ýylynda dogulan adam, başgalaryň nazaryndan… Подробнее »Syçan ýyly

       Характер женщины по прическе…

        ХАРАКТЕР ЖЕНЩИНЫ ПО ПРИЧЕСКЕ! Косички, хвостики, распущенные волосы, короткая стрижка под мальчишку… Оказывается, женская прическа может многое рассказать о ее обладательнице.  1. Коса (от классики… Подробнее »Характер женщины по прическе…