ÝYLAN ÝYLY

         Ýylan ýylynda dogulan adamlar nähili häsiýetleri bilen tapawutlanýarlar?      Gündogarda ýylan akyllylygyň nyşany hasaplanýar. Ýylan ýylynda dogulanlar ýiti akyllylygy we pähimliligi bilen tapawutlanýar. Olar köp geplemeýär, tersine pähim-paýhas bilen iş görýärler. Eger-de şu ýylda dogulan adamlar ýokary bilime eýe bolsalar, onda olaryň paýhasy daş ýaryp, köp zady öňden görüp biler. […]

Подробнее

LUW ÝYLY

LUW ýylynda dogulan adamlar nähili bolýarlar? Luw ýylynda dogulan adamlaryň jany örän sagat bolýar, olar gujur-gaýratly, sapýürek, ikiýüzlilik etmeýär, geçirimli. Bu adamlar ynanjaň we dogruçyl, sähel zada biinjalyk bolup aladalanýarlar. Elmidama kämillige ymtylýarlar, şonuň üçin özüne hem-de töweregindäkilere talap ediji. Köp zat isleýärler, şol derejede hem ilata paýlaýarlar. Akgöwünli, batyrgaý, oňat duýgudaş, olara ynanyp iş […]

Подробнее

Towşan ýyly

Towşan ýylynda doglulanalar örän özboluşly, ukyply, hem-de gedemiräk adamlardyr. Olar salykatly, ak göwün we hoşgylaw. Her bir zada oňat düşünýär, hemmeler öňa haýran galýar hem-de ynanýar. Gowy gepleşmegi başarýarlar, özüni we töweregindäkileri hormatlamagy başarýar. Ýöne olarda bir ýetmezçilik bar, ol hem ýüzleklik, hatda bu adamlardaky iň oňat sypatlar-da ýüzleklik häsiýetlidir. Mundanda daşary gybat etmäni gowy […]

Подробнее

Bars ýyly

Bars ýyly dogulan adamlar duýgur, ganygyzma, tertipsizräk bolýar. Olar özünden ulylar ýa-da ýolbaşçylar bilen köp gapma-garşylyga gidýärler. Bu ýagdaýa garamazdan hormatlanýarlar, sylanýarlar. Möhüm karara gelmeli wagty ýaýdanyp pursaty elden berýän halatlary az bolmaýar. Pikiri dar bolany üçin, aňsat beýlekileriň gepine ynanmaýar. Köplenç jedelleşmegi gowy görýär. Özüniň nämakuldygyny bilip dursa-da, aňsat aýdan sözünden dänmeýär. Bu-da olaryň […]

Подробнее

Sygyr ýyly

Bu ýylda dogulan adamlar sabyr-takatly we az gepli bolýar. Özlerem ynama makul hasaplanýar, daş görnüşi salykatly, özüne çekiji. Kähalat birden gahary joşup, gyzmalyk hem ediberýärler, şol wagt olar bilen kejeleşmeseň ýeňeniň, iň gowusy şeýle pursatlarda köşeşdirmäge synanşmaly. Sebäbi bu adamlaryňgahar-gazabynyň çägi ýok. Belki-de bu olaryň, esasan, gaharyny ýuwudyp gezýändigi we içinde hyň berip berçigip ýatandygy […]

Подробнее

Syçan ýyly

Geliň indi 12 müçä girýän ýyllara ady dakylan haýwanlara, şoňa görä-de adamlara-da mahsus hasaplanan häsiýetleri deňeşdirip göreliň. Yryma görä, syçan ýylynda dogulan adam, başgalaryň nazaryndan sowarak görünmäge çalyşýar, olar elmydama maýda çüýde zatlara gümra bolup gezmegi gowy görýär. Daşyndan görseň ol hatyjem, sussypes we pes päl, emma ilki göreňde parahat , arkaýyn adam diýdirýände bolsa, […]

Подробнее

Müçe täleýnamasy Ýyl-müçe hasaby boýunça adamyň ýazgydynyň kesgitlenişi

Gündogar ýazgylarynyň habar bermegine görä, Täze ýylyň öňi syrasyndaky günleriň birinde Budda dünýädäki barça haýwanlary çagyrypdyr. Ol özüne hormat bildirip ýanyna gelen her haýwana üýtgeşik gowy sowgat etjekdigini hem-de bir ýyly berjekdigini aýdypdyr. Bu habary eşiden haýwanlaryň ählisi tizden-tiz onuň ýanyna eňipdir. Buddanyň alnyna on iki sany haýwan ilkinjiler bolup, şu aşakdaky tertipde gelipdir: syçan, […]

Подробнее

Чёрно-белые ТРАДИЦИИ

  Дом, который построил Ата Попробуй объясни, отчего невольные слезы льются из глаз, когда видишь, как над ареной международных состязаний, в чест побед, к которой причастен и ты, поднимается флаг твоей страны?  Сколько раз переживал такой миг Ата Овезов, отец и тренер целого созвездия талантливых шахматистов из Туркменистана   О победах представителей этой шахматной семьи […]

Подробнее